Interparlementaire conferentie van de Europese Unie over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid

Zondag 6 september 2015

De tweede dag op de conferentie in Luxemburg over gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid ging over de klimaatverandering. Senator Vanackere hield als delegatieleider volgende tussenkomst.

I would like to insist on one factor which has not been mentioned much: the impact of the growing size of the human population, not only on climate change itself, but more particularily on the lack of resilience that many countries experience when they are confronted with the negative effects of climate change. If we want to improve EU's capacity to assist partner countries regarding their resilience to climate change - as it is writ...ten in our conclusions - our development policy needs to include the issue of demographics, or birth control to put it more concretely. This explains for example why I am convinced that the EU development policy needs to insist - in a respectful but firm manner - on the importance of gender equality and the empowering of women.

Bij het Europees akkoord over de Griekse crisis

Maandag 13 juli 2015 Steven Vanackere stelde in het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden vragen over de houding van België bij de onderhandelingen.

"Kunt u ons verzekeren dat België zijn historische, sterke middenpositie in het Europese overleg de laatste dagen niet heeft verlaten, ook al verklaart een deel van de (internationale) pers het omgekeerde? Kunt u ons verzekeren dat we blijvend, zoals in het verleden, geijverd hebben voor een compromis dat orthodoxie en verantwoordelijkheidszin combineert met solidariteit en echte perspectieven voor het Griekse volk? We hebben ons in het verleden als Belgen nooit geprofileerd als onverzettelijke hardliners; dat leverde ons altijd veel invloed op bij de andere lidstaten en bij de Europese instellingen zelf. Ik zou willen dat u ons kunt verzekeren dat dit de laatste dagen niet anders was." vroeg senator Vanackere aan premier Michel.

De premier ontkende dat hij, zoals in enkele buitenlandse kranten beweerd werd, tot het kamp van de hardliners in de onderhandelingen behoorde. "Ik waardeer helemaal niet wat er in sommige kranten is geschreven. Er was een klare lijn in de federale regering: steun voor een Griekenland binnen de eurozone. Deze positie bleef altijd gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. En ja, ik heb daarbij gepoogd om een nuttige rol te spelen met het oog op het vinden van een compromis."

Euthanasie

Donderdag 4 februari 2016- Commentaar van Eric Donckier in Het Belang van Limburg

De CD&V pleitte gisteren bij monde van senator Steven Vanackere voor een herziening van de euthanasiewet. De huidige wet zou onvoldoende grendels voor 'extreme gevallen' bevatten.

Onmiddellijke aanleiding voor de vraag van Steven Vanackere was een reportage dinsdagavond in Terzake waarin twee vrouwen zich ernstige vragen stelden bij de gevolgde procedure toen hun zus Tine in 2010 euthanasie kreeg. Ze had er om gevraagd wegens ondraaglijk psychisch lijden na een relatiebreuk. De 38-jarige vrouw had ook een psychiatrisch verleden, al was ze toen al lang niet meer in behandeling.

Men zou dus kunnen zeggen dat de vraag van de CD&V steekvlampolitiek is. Er is een reportage op televisie over een als problematisch ervaren euthanasie en dus vraagt men om een aanpassing van de euthanasiewet. Maar dat is iets te kort door de bocht. Er zijn meerdere getuigenissen over als problematisch ervaren euthanasie

zonder dat ze de pers haalden. In december vorig jaar was er ook al een oproep van 65 professoren om euthanasie wegens ondraaglijk psychisch lijden zonder fysieke grondslag uit de euthanasiewet te halen. Volgens de professoren is er duidelijk sprake van een toenemende banalisering van euthanasie op grond van psychisch lijden alleen.

Of het komt tot een herziening van de euthanasiewet? Dat denken we niet. De andere partijen zijn geen vragende partij. Een verfijning van de wet - waar het CD&V uiteindelijk om te doen is - moet wel mogelijk zijn. Een vraag naar euthanasie is immers de meest fundamentele vraag die een mens zich kan stellen en is de meest ingrijpende beslissing die een mens kan nemen. Daar moet men dan ook heel zorgvuldig mee omgaan.

Zo kan men zich de vraag stellen of de termijn van minstens een maand tussen de vraag naar euthanasie en de uitvoering ervan bij ondraaglijk psychisch lijden, niet te kort is. Men kan zich ook de vraag stellen of het wel goed is dat uiteindelijk één arts beslist over wel of niet euthanasie. Het is inderdaad zo dat bij een vraag om euthanasie de betrokken arts twee collega-artsen of specialisten moet

raadplegen. Maar hij hoeft geen rekening te houden met hun advies en moet ook niet met hen overleggen. En men kan zich vragen stellen bij de samenstelling van de controle- en evaluatiecommissie die moet nagaan of bij toepassing van euthanasie de regelgeving volledig en correct is nageleefd. In die commissie zitten immers ook artsen die zelf euthanasie toepassen. Ze zijn dan rechter en partij en dat is deontologisch niet correct.

*****************

Contact

steven.vanackere@senators.senate.be

of via Petra Vankeirsbilck, adviseur
pvk@senaat.cdenv.be

gsm +32 497 59 99 20

Brusselse tunnels: momentum voor slimme kilometerheffing

Woensdag 27 januari 2016- Persmededeling CD&V Brussel

De Brusselse tunnels staan in het centrum van het politieke debat. CD&V Brussel pleit voor een renovatie van de tunnels die de veiligheid van de automobilisten waarborgt. Voor de financiering daarvan kijkt CD&V naar een versnelde invoering van een slimme kilometerheffing en niet naar een tunneltol. De renovatie van de tunnels kadert in een bredere visie op de Brusselse mobiliteit. Hierbij wordt sterk ingezet op alternatieven voor het autoverkeer.

De Brusselse tunnels vandaag definitief sluiten is voor CD&V Brussel geen optie. Noch de Brusselaars, noch de Brusselse economie zouden hierbij gebaat zijn. Onze stad moet vlot bereikbaar blijven.
 
Slimme kilometerheffing en leefbare wijken
De Brusselse tunnels renoveren kost handenvol geld. Schattingen lopen uiteen tussen 500 miljoen en 1 miljard euro. Dit financieren is geen sinecure. Er moet hierbij worden ingezet op de versnelde invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens. Ook het bedrijfsleven is daarvoor vragende partij. Voor CD&V Brussel is het hoog tijd om met de drie gewesten aan tafel te gaan om de invoering van zo’n slimme kilometerheffing te bespreken.
 
CD&V Brussel ziet teveel nadelen aan een tolheffing die wordt betaald door de gebruikers van de Brusselse tunnels. Dat zou er toe leiden dat de wijken rond de tunnels dichtslibben met sluipverkeer. Wij willen leefbare wijken met daarin een minder prominente plaats voor de auto. Bovendien zijn – anders dan vaak vermoed wordt – niet de pendelaars, maar wel de Brusselaars de grootste gebruikers van de autotunnels.
 
Vlottere mobiliteit
Parallel met het garanderen van een veilig autoverkeer door de Brusselse tunnels moet geïnvesteerd worden in een vlottere Brusselse mobiliteit. En dat door in te zetten op minder autogebruik.
Auto- of ritdelen moet verder aangemoedigd worden. Dit kan bijvoorbeeld met, naar Amerikaans voorbeeld, high occupancy lanes (rijvakken voorbehouden voor wie carpoolt). Daarnaast dienen we het fiscaal gunstregime voor bedrijfswagens af te schaffen in ruil voor een mobiliteitsbudget. Daarmee kiest eenieder zijn of haar manier van verplaatsen.
 
Ook het bedrijfsleven kan een bijdrage leveren aan het ontwarren van de mobiliteitsknoop, met
glijdende uren en telewerk. Of met het voorzien van een (elektrisch) wagenpark en bedrijfsfietsen.
 
Verder zijn evidente investeringen nodig om de
alternatieven voor de auto aantrekkelijker te maken: overstapparkings bouwen, ook in de twee andere gewesten, waar pendelaars kunnen overstappen op het openbaar vervoer, aanleggen van fietspaden en fietssnelwegen, investeren in de metroaanleg en in een snellere invoering van het GEN netwerk.
 
Openbaar vervoer, te fiets, te voet
De Brusselse tunnels renoveren betekent dus geenszins dat we alternatieven voor de personenwagen laten vallen. Elke Brusselaar, pendelaar of bezoeker moet veilig en vlot, overal in ons gewest kunnen geraken. Bij voorkeur te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer. Dat is het STOP principe dat CD&V Brussel steeds gehanteerd heeft. In laatste instantie heeft ook de auto een plaats in de stad. Alleen met een breed gedragen en toekomstgericht mobiliteitsbeleid, met aandacht voor de verschillende vervoersmodi, gaan we de Brusselse mobiliteit weer vlot krijgen.

Bianca Debaets, Paul Delva, Brigitte Grouwels, Joris Poschet, Steven Vanackere, Benjamin Dalle (CD&V Brussel)