Bij het Europees akkoord over de Griekse crisis

Maandag 13 juli 2015 Steven Vanackere stelde in het Adviescomité voor de Europese Aangelegenheden vragen over de houding van België bij de onderhandelingen.

"Kunt u ons verzekeren dat België zijn historische, sterke middenpositie in het Europese overleg de laatste dagen niet heeft verlaten, ook al verklaart een deel van de (internationale) pers het omgekeerde? Kunt u ons verzekeren dat we blijvend, zoals in het verleden, geijverd hebben voor een compromis dat orthodoxie en verantwoordelijkheidszin combineert met solidariteit en echte perspectieven voor het Griekse volk? We hebben ons in het verleden als Belgen nooit geprofileerd als onverzettelijke hardliners; dat leverde ons altijd veel invloed op bij de andere lidstaten en bij de Europese instellingen zelf. Ik zou willen dat u ons kunt verzekeren dat dit de laatste dagen niet anders was." vroeg senator Vanackere aan premier Michel.

De premier ontkende dat hij, zoals in enkele buitenlandse kranten beweerd werd, tot het kamp van de hardliners in de onderhandelingen behoorde. "Ik waardeer helemaal niet wat er in sommige kranten is geschreven. Er was een klare lijn in de federale regering: steun voor een Griekenland binnen de eurozone. Deze positie bleef altijd gebaseerd op solidariteit en verantwoordelijkheid. En ja, ik heb daarbij gepoogd om een nuttige rol te spelen met het oog op het vinden van een compromis."

Meer samenwerking in het openbaar vervoer

Maandag 22 juni 2015

De commissie Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden werkt de komende weken, onder leiding van senator Vanackere, aan een informatierapport met aanbevelingen voor een beter openbaar vervoer: hoe bereiken we voor de gebruikers van het openbaar vervoer een betere afstemming tussen de Gewesten en de federale overheid.

Vandaag werd gestart met een eerste hoorzitting.

Frans Timmermans, vice-voorzitter EC in de Senaat

Dinsdag 16 juni 2015

De vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, is deze namiddag te gast in het Belgisch Adviescomité voor Europese Aangelegenheden. Hij werd gevraagd te spreken over de lastige vraagstukken van migratie, vluchtelingen, radicalisering, ... Deze Nederlander van mild socialistische signatuur geeft hier een sterke boodschap van solidariteit, en een klare oproep om tolerantie niet te verwarren met onverschilligheid.

Waarom de Senaat wel nut heeft

Dinsdag 9 juni 2015  Reactie op: 'Nog een keer is de Senaat volop bezig zijn nutteloosheid te bewijzen'  (Hendrik Vuye en Veerle Wouters op Knack.be)

Wie vandaag de verdediging van de Belgische Senaat opneemt, mag zich aan meewarige blikken verwachten. Was de Senaat niet dat ding dat men vergat af te schaffen? Het pamflet van N-VA-kamerleden Vuye en Wouters, dat vorige week in Knack verscheen, kan nog eens tellen als illustratie van deze gedachte, die zeker plausibel is voor wie geen tijd of zin heeft om even na te denken.

De zesde staatshervorming maakte van de Senaat een deelstatenkamer. Dat betekent dat de Senaat vooral twee opdrachten tot een goed einde moet brengen: de inspraak van de deelstaten bevorderen in de organisatie van het federale België en fungeren als structurele ontmoetingsplaats van deelstaten en hun volksvertegenwoordigers. De opmerking van Vuye en Wouters dat de Nederlandstalige leden van de Kamer toch ook met hun Franstalige collega’s kunnen overleggen is verwonderlijk voor Vlaamsnationalisten. Willen zij de klok terugdraaien, zodat de Kamerleden zich terug gaan inlaten met materies die aan de Gewesten en Gemeenschappen zijn toevertrouwd? Neen, je betrekt best de vertegenwoordiging van de deelstaten zelf, bij overleg over de omzetting van Europese richtlijnen in milieu-aangelegenheden, over diploma’s in het hoger onderwijs, over betere afstemming van het aanbod van de regionale vervoersmaatschappijen, en over de vele andere plaatsen waar de seismische platen van de Belgische bevoegdheidsverdeling tegen elkaar aanschuren. 60 senatoren hebben daartoe een eed afgelegd. Dat geldt zowel de 50 verkozenen (die zelf al zetelen in een deelstaatparlement) als de 10 gecoöpteerden.


(Vervolg)

De behartiging van de belangen van de deelstaten staat dus centraal, samen met het zoeken van gemeenschappelijke grond bij het uitoefenen van de bevoegdheden, dat alles in het belang van burgers en bedrijven van dit land. Die zijn immers niet gediend met kibbelende overheden. Parlementsleden nemen sinds jaar en dag deel aan internationale overlegorganen zoals de Raad van Europa, de IPU, het Comité van de Regio’s, … Er wordt daar vooral aan informatie-uitwisseling en overleg gedaan. Waarom wordt hetzelfde belachelijk gemaakt, als het in de Belgische context gebeurt tussen Vlamingen en Walen, Brusselaars en Duitstaligen?

N-VA houdt niet van de Senaat. Ze heeft er een zelfverklaarde hekel aan. Het is een plek waar men oog in oog staat met de collega’s van de andere overheden. Het veronderstelt een bepaalde loyaliteit om het te doen functioneren, en de sabotage ervan is een koud kunstje: wie niet graag overlegt met het oog op het vinden van goede compromissen, kan volstaan met een onverzettelijke houding om vervolgens vast te stellen dat het toch niet werkt.

De Senaat kreeg bij de zesde staatshervorming een duidelijk afgebakende taak. Er is geen reden om de grenzen van die opdracht te overschrijden. De Senaat mag geen verdoken instrument voor herfederalisering zijn. Willen senatoren politiek relevant werk leveren, dan zal dat trouwens niet gebeuren door anderen in de weg te lopen. Maar er is evenmin reden om minder te doen dat wat de grondwettelijke opdracht van de Senaat is. In ons federaal land is er wel degelijk ruimte voor een deelstatenkamer. Zij is geen studiedienst. De 61 aanbevelingen die eind mei werden goedgekeurd om komaf te maken met de spijtige situatie dat er tegen ons land meer inbreukprocedures lopen dan het Europees gemiddelde (lees hier) zijn door en door politiek. Deze aanbevelingen richten zich eerst en vooral tot de politici zelf, ook aan zij die eraan meewerkten. De formule van de informatieverslagen bestaat in het Europees Parlement en in verschillende andere Europese landen. Wie in ons land op voorhand aankondigt dat niemand zulke verslagen zal lezen, heeft misschien nog een andere agenda.

Daarom moet deze discussie met de N-VA desgevallend beslecht worden met een verwijzing naar hun engagement om legalistisch te zijn en de zesde staatshervorming loyaal uit te voeren. Het aanhoudend mollenwerk tegen de nieuw opgerichte deelstatenkamer getuigt daar in elk geval niet van.

*****************

Contact

steven.vanackere@senators.senate.be

of via Petra Vankeirsbilck, adviseur
pvk@senaat.cdenv.be

gsm +32 497 59 99 20

Griekenland - Vanackere bezorgd om "tactische positie" België na uitspraken Van Overtveldt

Dinsdag 23 juni 2015  Belga

Senator en oud-minister Steven Vanackere toont zich bezorgd om "de tactische positie van België" bij de aanpak van de Griekse crisis. Na naar minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) geluisterd te hebben, die "een beetje naar de Finse kant helt", hoopt Vanackere dat de federale regering de Griekse bevolking een boodschap van hoop blijft bieden.
       Vanackere maakte zijn opmerking dinsdagmiddag in de commissie Europese Aangelegenheden. Premier Charles Michel kwam er de Kamerleden en senatoren briefen over de Europese top van donderdag en vrijdag en blikte ook terug op de top van de leiders van de eurozone. Die boog zich maandagavond over Griekenland.
     Tijdens de vragenronde zei Vanackere dat hij niet wil dat België zijn unieke positie kwijtgeraakt bij Europese onderhandelingen in het algemeen en bij de aanpak van de Griekse crisis in het bijzonder. "De Finnen, Oostenrijkers en Nederlanders willen pas praten als de Grieken eerst inspanningen doen. Wij zijn een ander land. Maar als ik onze minister van Financiën soms hoor... Ik hoop dat België de toon blijft hanteren die zegt dat we het Griekse volk niet elke kans op een toekomst willen ontnemen."
     Aan Belga legde Vanackere uit dat minister Van Overtveldt volgens hem "een beetje naar de Finse kant helt. Ik pik dat op". België neemt traditioneel een tussenpositie in, waarbij het verschillende standpunten tracht te verzoenen, zegt Vanackere, zelf ex-minister van Financiën. "Het gaat mij om de tactische positie van België."
     Vanackere was tevreden met het antwoord van premier Michel, die benadrukte dat ons land solidair is met het Griekse volk, maar dat het vertrouwen tussen de Griekse regering en haar internationale partners nog verder moet worden hersteld.
     De woordvoerder van Michel zei nog dat de premier en zijn minister van Financiën in permanent overleg staan en dat er zeker geen verschil in boodschap is tussen beiden.

Senaat schopt België Europees geweten

Zaterdag 30 mei 2015Artikel in De Tijd

Finance and ethics

Woensdag 15 april 2015Keynote speech voor het gelijknamig symposium van de Nederlandse denktank Socires, de Duitse Konrad Adenauer Stiftung en de Europese werkgeversorganisatie Uniapac.

Lees hier de tekst van de speech: